Menu

Vedtægter

Vedtægter for Spjald Idrætsforening

 

§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er "Spjald Idrætsforening". I daglig tale "Spjald IF" Dens hjemsted er Halvejen 2, 6971 Spjald. Spjald IF er oprindelig stiftet d. 23. juni 1938. Udtrådt af samarbejdet i Spjald GIF. pr. 1. juli 1988
 
§2. Formål
Spjald IF's formål er at tilbyde mulighed for at spille fodbold til alle i Spjald og nærmeste omegn uanset alder, køn og færdigheder. Der arbejdes mod at skabe et miljø, hvor alle kan føle sig velkommen i en atmosfære af sammenhold og kammeratskab.
 
§3. Optagelse af medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der erklærer sig enig i foreningens formålsparagraf, og som vil overholde foreningens vedtægter.
 
§4. Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen. I tilfælde af, at det er nødvendigt at rykke for kontingentindbetaling, kan bestyrelsen vælge at opkræve et gebyr for dette.
 
§5. Udmeldelse - Eksklusion
Medlemmer kan uden nærmere begrundelse udmelde sig af foreningen. Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse, der udfærdiger certifikat. Kontingent skal betales for det halvår, i hvilken udmeldelsen finder sted. Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel udelukke vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. Såfremt et medlem gør sig skyldig i groft brud mod, hvad der i foreningen betragtes som passende opførsel, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende af foreningen.
Vedkommende har ret til at få sagen forelagt førstkommende generalforsamling, hvortil vedkommende selv har adgang.
 
§6. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned. Indkaldese skal ske med mindst 14 dages varsel via de lokale ugeaviser. Ønskes forslag forelagt generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Sremmeret har ligeledes ET voksent familiemedlem pr. husstand til medlemmer under 16 år, når ingen i husstanden er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun bruges ved personligt fremmøde. Ingen af de fremmødte har mere end en stemme på generalforsamlingen
 
§7 Dagsordenen for ordinær generalforsamling
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det seneste år Forelæggelse af det seneste års regnskab, samt orientering om det kommende års budget
Behandling af indkommende forslag
Valg af formand ( Kun lige år)Valf af kassere (Kun ulige år)Valg af sekretær (Kun lige år
)

Valg af menig medlem (Kun ulige år)
Orientering om seniorudvalget, ungdomsudvalget, Ramsing Cups, medlemmer til bestyrelsen.
Valg af suppleant til bestyrelsen
Valg af 2 revisorer
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt.

§8 Generalforsamlingens afholdelse
Der vælges en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen til at lede generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog paragrafferne 13 og 14. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der foretages skriftlig afstemning blot et stemmeberettiget medlem ønsker dette. Valg mellem to eller flere kandidater skal altid foregå skriftlig. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af mødet optages i det omfang, dirigenten bestemmer.
 
§9 Ekstraordinær generalforsamling
Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen. Ligeledes kan mindst 15 af de stemmeberettigede medlemmer stiller krav om en ekstraordinær generalforsamling til bestyrelsen. Dette skal ske skriftlig til bestyrelsen, der herefter senest 1 måned efter, at anmodningener fremsat med det emne, der ønskes behandlet, skal have indkaldt efter de samme betingleser som ved ordinær generalforsamling. Jfr § 6.
 
§10. Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf de 4 er valgt direkte på generalforsamlingen for to år af gangen. På lige år vælges formanden og sekretæren På ulige år er det kassereren og det menige medlem. Derudover deltager et medlem fra senioudvalget, et medlem fra ungdomsudvalget og et fra Ramsing Cup. Alle 3 repræsentanter er udpeget af de respektive udvalg for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. For at blive valgt skal man enten være til stede ved generalforsamlingen, eller have accepteret at blive foreslået og valgt overfor bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når min.3 medlemmer er tilstede, heriblandt formanden eller kassereren. Ved en af de på generalforsamlingen valgte medlemmers forfald, indtræder suppleanten. Bestyrelsen kan efterfølgende konstituere sig. Afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmødet indkaldes af formanden. Mødernes forhandlinger føres en protokol af sekretæren. Seniorudvalget sammensættes ved årets første træning. Medlem til bestyrelsen udpeges for et år. Ungdomsudvalget sammensættes ved årets slutning. Medlem til bestyrelsen udpeges for et år. Bestyrelsen kan til enhver tid søge samarbejde med klubber i eller udenfor Spjald, der skønnes til gavn for foreningen. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg i det omfang det skønnes nødvendigt.
 
§11. Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden d. 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr 31. December til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
 
§12. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år før den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
§13. Vedtægtsændringer
Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberigtigede er for forslaget
 
§14. Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, atmindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Der skal være mindst 14 dage mellem disse to generalforsamlinger. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Spjald-området.
 
Således vedtaget på det første generalforsamling i Spjald IF, der blev afholdt efter deling af Spjald GIF.
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 16/6 1988.
Disse vedtægter træder i kraft den 1/7 1988. Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamingen d. 24. Februar 2004. Ændringer træder i kraft d. 1.marts 2004
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamingen d. 27. Februar 2014. Ændringer træder i kraft d. 1.marts 2014.
 
 
Mvh. Spjald IF
§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er "Spjald Idrætsforening". I daglig tale "Spjald IF" Dens hjemsted er Halvejen 4, 6971 Spjald. Spjald IF er oprindelig stiftet d. 23. juni 1938. Udtrådt af samarbejdet i Spjald GIF. pr. 1. juli 1988

 

§2. Formål

Spjald IF’s formål er at tilbyde mulighed for at spille fodbold til alle i Spjald og nærmeste omegn uanset alder, køn og færdigheder. Der arbejdes mod at skabe et miljø, hvor alle kan føle sig velkommen i en atmosfære af sammenhold og kammeratskab.

 

§3. Optagelse af medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der erklærer sig enig i foreningens formålsparagraf, og som vil overholde foreningens vedtægter.

 

§4. Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen. I tilfælde af, at det er nødvendig at rykke for kontingentindbetaling, kan bestyrelsen vælge at opkræve et gebyr for dette.

 

§5. Udmeldelse - Eksklusion

Medlemmer kan uden nærmere begrundelse udmelde sig af foreningen. Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse, der udfærdiger certifikat. Kontingent skal betales for det halvår, i hvilken udmeldelsen finder sted. Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel udelukke vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. Såfremt et medlem gør sig skyldig i groft brud mod, hvad der i foreningen betragtes som passende opførsel, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende af foreningen.

Vedkommende har ret til at få sagen forelagt førstkommende generalforsamling, hvortil vedkommende selv har adgang.

 

§6. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned. Indkaldese skal ske med mindst 14 dages varsel via de lokale ugeaviser. Ønskes forslag forelagt generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.Sremmeret har ligeledes ET voksent familiemedlem pr. husstand til medlemmer under 16 år, når ingen i husstanden er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun bruges ved personligt fremmøde.Ingen af de fremmødte har mere end en stemme på generalforsamlingen

 

§7 Dagsordenen for ordinær generalforsamling       
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det seneste år
 3. Forelæggelse af det seneste års regnskab, samt orientering om det kommende års budget
 4. Behandling af indkommende forslag
 5. Valg af formand ( Kun lige år)
 6. Valf aaf kassere. (Kun ulige år)
 7. Valg af sekretær. (Kun lige år)
 8. Orientering om seniorudvalget og ungdomsudvalgets medlemmer til bestyrelsen
 9. Valg af suppleant til bestyrelsen
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Valg af revisorsuppleant
 12. Eventuelt.


§8 Generalforsamlingen afholdelse Der vælges en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen til at lede generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog paragrafferne 13 og 14. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der foretages skriftlig afstemning blot et stemmeberettiget medlem ønsker dette. Valg mellem to eller flere kandidater skal altid foregå skriftlig. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af mødet optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

 

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen. Ligeledes kan mindst 15 af de stemmeberettigede medlemmer stiller krav om en ekstraordinær generalforsamling til bestyrelsen. Dette skal ske skriftlig til bestyrelsen, der herefter senest 1 måned efter, at anmodningener fremsat med det emne der ønskes behandlet, skal have indkaldt efter de samme betingleser som ved ordinær generalforsamling. Jfr § 6.

 

§10. Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf de 3 er valgt direkte på generalforsamlingen for to år af gangen. På lige år vælges formanden og sekretæren  På ulige år er det kassereren. Derudover deltager et medlem  fra senioudvalget og et medlem fra ungdomsudvalget. Begge repræsentanter er udpeget af de respektive udvalg for 1 år af gangen.Genvalg kan finde sted. For at blive valgt skal man enten være til stede ved generalforsamlingen, eller have accepteret at blive foreslået og valgt overfpr bestyrelsen. Bestyrelsen er  beslutningsdygtig, når min.3 medlemmer er tilstede, heriblandt formanden eller kassereren.Ved en af de på generalforsamlingen valgte medlemmers forfald, indtræder suppleanten.Bestyrelsen kan efterfølgende konstituere sig. Afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmødet indkaldes af formanden. Mødernes forhandlinger føres en protokol af sekretæren. Seniorudvalget sammensættes ved årets første træning. Medlem til bestyrelsen udpeges for et år. Ungdomsudvalget sammensættes ved årets slutning. Medlem til bestyrelsen udpeges for et år. Bestyrelsen kan til enhver tid søge samarbejde med klubber i eller udenfor Spjald, der skønnes til gavn for foreningen.Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg i det omfang det skønnes nødvendigt.

 

§11. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden d. 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

 

§12. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år før den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§13. Vedtægtsændringer

Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberigtigede er for forslaget

 

§14. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, atmindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilken antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Der skal være mindst 14 dage mellem disse to generalforsamlinger. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Spjald-området.

 

Således vedtaget på det første generalforsamling i Spjald IF, der blev afholdt efter deling af Spjald GIF.

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 16/6 1988.

Disse vedtægter træder i kraft den 1/7 1988. Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamingen d. 24. feb. 2004. Ændringer træder i kraft d. 1.marts 2004

 

 

Mvh. Spjald IF
Luk